A+ R A-

Процедури по ЗОП

Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Посещения: 827

Договор - ЛФС ЕООД - 23.09.2020 г.

Обявление за възлагане - 23.09.2020 г.

Решение за избор на изпълнител - 05.08.2020 г.

Протокол 3 - 05.08.2020 г.

Протокол 2 - 05.08.2020 г.

Съобщение - отваряне на цени - 24.07.2020 г.

Протокол 1 - 22.07.2020 г.

Решение - храна.pdf - 12.06.2020 г.

Обявление.pdf -12.06.2020 г.

Документация за участие.pdf -12.06.2020 г.

Образец 1 - Оферта.docx - 12.06.2020 г.

Образец 2 - Опис на представените документи.docx - 12.06.2020 г.

Образец 3 - еЕЕДОП.zip - 12.06.2020 г.

Образец 4 - Техническо предложение.docx - 12.06.2020 г.

Образец 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx - 12.06.2020 г.

Образец 6 - Ценово предложение.docx - 12.06.2020 г.

Документация за участие -12.06.2020 г.

Приложение 2 - Проект на договор.docx - 12.06.2020 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.doc - 12.06.2020 г.

Финансов ресурс.docx - 12.06.2020 г.

„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ“ ЕАД“

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Посещения: 1074

Обявление за възложена поръчка - 23.10.2020 г.

Договор - Про фармация ЕООД - 23.10.2020 г.

Договор - Медекс ООД - 23.10.2020 г.

Договор - Маримпекс - 7 ЕООД - 23.10.2020 г.

Договор - Б. Браун Медикал ЕООД - 23.10.2020 г.

Договор - Фьоникс Фарма ЕООД - 23.10.2020 г.

Част 2 - Техническа предложение - Фьоникс Фарма ЕООД - 23.10.2020 г.

Част 3 - ЦО - Фьоникс Фарма ЕООД - 23.10.2020 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf - 11.09.2020 г.

Доклад.pdf - 11.09.2020 г.

Протокол 3.pdf - 11.09.2020 г.

Протокол 2.pdf - 11.09.2020 г.

Съобщение за предстоящо отваряне на ценови оферти - 31.07.2020 г.

Протокол 1.pdf - 10.07.2020 г.

Решение за откриване на процедура за доставка на лекарства.pdf - 29.05.2020 г.

Обявление за откриване на процедура за доставка на лекарства.pdf - 29.05.2020 г.

Документация за участие.pdf - 29.05.2020 г.

Образец 1 Оферта.docx - 29.05.2020 г.

Образец 2 - Опис на представените документи.docx - 29.05.2020 г.

LОбразец 3 - еЕЕДОП.zip - 29.05.2020 г.

Образец 4 - Техническо предложение.docx - 29.05.2020 г.

Обр.4.1 - Техническо предложение.xlsx - 29.05.2020 г.

Образец 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx - 29.05.2020 г.

обр.6 - Ценово предложение.xlsx - 29.05.2020 г.

Приложение 1 - техническа спецификация.xlsx - 29.05.2020 г.

Приложение 2 - финансов ресурс.xlsx - 29.05.2020 г.

Приложение 3 - Проект на договор.docx - 29.05.2020 г.

Образец на Декларация по чл. 42, ал.2, т.2 от ЗМИП.docx - 29.05.2020 г.

Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т.3 от ЗМИП.docx - 29.05.2020 г.

Образец на Декларация по чл. 66, ал.2 от ЗМИП.docx - 29.05.2020 г.

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток, с ЕСО (електроенергиен системен оператор) и поемане на разходите за небаланси

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Посещения: 1129

Обявление за възложена поръчка - 16.06.2020 г.

Договор - ЧЕЗ - 16.06.2020 г.

Решение за избор на изпълнител - 16.04.2020 г.

Протокол 3 - 16.04.2020 г.

Протокол 2 - 16.04.2020 г.

Съобщение за отваряне на цени - 26.03.2020 г.pdf

Протокол 1 - 23.03.2020 г.

Решение за откриване на процедура - 20.02.2020 г.pdf

Обявление за поръчка - 20.02.2020 г.pdf

Документация за участие - 20.02.2020 г.pdf

Образец 1 - Оферта  - 20.02.2020 г.docx

Образец 2 - Опис на представените документи  - 20.02.2020 г.docx

Образец 3 - еЕЕДОП  - 20.02.2020 г.zip

Образец 4 - Техническо предложение  - 20.02.2020 г.docx

Образец 5 - Декларация по ЗЗЛД  - 20.02.2020 г.docx

Образец 6 - Ценово предложение  - 20.02.2020 г.docx

Приложение 1 - Техническа спецификация - 20.02.2020г.docx

Приложение 2 - Проект на договор  - 20.02.2020 г.docx

„Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология, за срок от една година за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Посещения: 1359

Топ диагностика ООД - 17.08.2020 г.

Синмед България ООД - 17.08.2020 г.

Ридаком ЕООД - 17.08.2020 г.

Оптим Ко ООД - 17.08.2020 г.

Нова груп инвестмент СРЛ - 17.08.2020 г.

Марвена ЕООД - 17.08.2020 г.

МТИ ООД - 17.08.2020 г.

Лабекс Инженеринг ООД - 17.08.2020 г.

Елта 90 - 17.08.2020 г.

Елпак Лизинг ЕООД - 17.08.2020 г.

Диахем ООД - 17.08.2020 г.

Диасистемс ЕООД - 17.08.2020 г.

Ди Ем Джи Клиник ЕООД - 17.08.2020 г.

Биомедика ЕООД - 17.08.2020 г.

АПР ООД - 17.08.2020 г.

Обявление за сключени договори - 17.08.2020 г.

Решение за изменение - 14.07.2020 г.

Решение за избор на изпълнител - 17.06.2020 г.

Доклад - 17.06.2020 г.

Протокол 3 - част 1 - 17.06.2020 г.

Протокол 3 - част 2 - 17.06.2020 г.

Протокол 2 - 17.06.2020 г.

Съобщение - отваряне на цени - 15.04.2020 г.

Протокол 1 - 09.03.2020 г.pdf

Решение за откриване - 23.12.2019 г.pdf

Обявление за поръчка - 23.12.2019 г.pdf

Документация - 23.12.2019 г.pdf

Образец 1 - Оферта.doc - 23.12.2019 г.

Образец 2 - Опис на представените документи.docx - 23.12.2019 г.

Образец 3 - EEDOP .zip - 23.12.2019 г.

Образец 4 - Техническо предложение.docx  - 23.12.2019 г.

Образец 4.1. - Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката.xlsx - 23.12.2019 г.

Образец 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx - 23.12.2019 г.

Образец 6 - Ценово предложение.xlsx - 23.12.2019 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx - 23.12.2019 г.

Приложение 2 - Финансов ресурс.xlsx - 23.12.2019 г.

Приложение 3 - Проект на Договор.docx - 23.12.2019 г.

„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ“ ЕАД“

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Посещения: 2333

Хелмед - 26.06.2020 г.

Фьоникс фарма - част 1 - 26.06.2020 г.

Фьоникс фарма - част 2 - 26.06.2020 г.

Търговска лига - ГАЦ - 26.06.2020 г.

Софарма трейдинг - част 1 - 26.06.2020 г.

Софарма трейдинг АД - част 2 - 26.06.2020 г.

РСР - 26.06.2020 г.

Про фармация - 26.06.2020 г.

Медекс - 26.06.2020 г.

Магна Фарм България - 26.06.2020 г.

Екофарм - 26.06.2020 г.

Дансон - БГ - 26.06.2020 г.

Булмар - 26.06.2020 г.

Обявление за възложена поръчка - 26.06.2020 г.

Решение за прекратяване - 24.04.2020 г.pdf

Решение за изменение - 24.04.2020 г.pdf

Решение - изпълнител - 10.04.2020 г.

Доклад - 09.04.2020 г.

Протокол 3 - част 1 - 09.04.2020 г.

Протокол 3 - част 2 - 09.04.2020 г.

Съобщение за отваряне на цени - 28.02.2020 г.pdf

Протокол 2 - 28.02.2020 г.pdf

Протокол 1 - 11.02.2020_г.pdf

Дата на публикуване - 28.10.2019 г.

Решение за откриване.pdf - 28.10.2019 г.

Обявление.pdf - 28.10.2019 г.

Документация.pdf  - 28.10.2019 г.

Обр. 1 - Оферта.docx - 28.10.2019 г.

Обр. 2 - Опис на представените документи.docx - 28.10.2019 г.

Обр. 3 - еЕЕДОП.zip- 28.10.2019 г.

 Образец 4 - Техническо предложение.docx - 28.10.2019 г.

Обр. 4.1 - Техническо предложение.xlsx - 28.10.2019 г.

Обр. 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx - 28.10.2019 г.

обр. 6 - Ценово предложение.xlsx - 28.10.2019 г.

 Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx  - 28.10.2019 г.

Приложение 2 - Финансов ресурс.xlsx - 28.10.2019 г.

Приложение 3 - Проект на договор.docx - 28.10.2019 г.

Образец на Декларация по чл.42,ал.2, т.2 от ЗМИП.docx - 28.10.2019 г.

Образец на Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП.docx - 28.10.2019 г.

Образец на Декларация пo чл.66, ал.2 от ЗМИП.docx - 28.10.2019 г.

 

 

Прочети още...

„Доставка по заявка на медицински консуматив за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Посещения: 1471

 

Договор - Медисофтис.pdf - 08.07.2020 г.

Договор - Медилон.pdf - 08.07.2020 г.

Договор - Истлинк.pdf - 08.07.2020 г.

Договор - Инфомед.pdf - 08.07.2020 г.

Договор - Екос медика.pdf  - 08.07.2020 г.

Договор - Б. Браун.pdf - 08.07.2020 г.

Обявление за възложена поръчка.pdf - 08.07.2020 г.

Решение - изпълнител - 24.04.2020 г.

Доклад - 24.04.2020 г.

Протокол 3 - 24.04.2020 г.

Съобщение цени - 12.03.2020 г.

Протокол 2 - 12.03.2020 г.

Протокол 1 - 21.01.2020 г.pdf

Публикувана на 17.10.2019г.

Решение за откриване на процедура - 17.10. 2019 г.

Обявление за поръчка - 17.10. 2019 г.

Документация за участие- 17.10.2019 г.

Образец 1 - Оферта - 17.10.2019 г.

Образец 2 - Опис на представените документи - 17.10.209 г.

Образец 3 - еЕЕДОП - 17.10.2019 г.zip

Образец 4 - Техническо предложение - 17.10.2019 г.

Образец 4.1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 17.10.2019 г.

Образец 5 - Декларация по ЗЗЛД - 17.10.2019 г.

Образец 6 - Ценово предложение- 17.10.2019 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация - 17.10.2019 г.

Приложение 2 - Финансов ресурс - 17.10.2019 г.

Приложение 3 - Проект на Договор- 17.10.2019 г.

 Образец на Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП- 17.10.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП- 17.10.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 66, ал.2 от ЗМИП- 17.10.2019 г.

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология, за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Посещения: 1553

Обавление за възложена поръчка - лаборатории 09.09.2019 г.

Договор - Диамед ООД.pdf 02.09.2019 г.

Договор - Биомедика България ЕООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Бул Био - НЦЗПБ ЕООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Елит Медикал ООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Елта 90М ООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Марвена Диагностика ЕООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Медилаб С ООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Медицинска Техника Инженеринг ООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Ридаком ЕООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Хроно ООД.pdf 16.08.2019 г.

Обявление за прекратяване.pdf 30.07.2019 г.

Решение за прекратяване.pdf 27.06.2019 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf 27.06.2019 г.

Доклад.pdf 27.06.2019 г.

Протокол № 3.pdf 27.06.2019 г.

Съобщение - отваряне на цени.pdf 14.06.2019 г.

Протокол № 2.pdf 14.06.2019 г.

Протокол № 1.pdf 30.05.2019 г.

Разяснение.pdf 25.04.2019 г.

Решение за откриване.pdf 22.04.2019 г.

Обявление за поръчка.pdf 22.04.2019 г.

Документация за участие.pdf 22.04.2019 г.

Образец № 1 - Оферта.docx 22.04.2019 г.

Образец № 2 - Опис на представените документи.docx 22.04.2019 г.

Образец № 3 - еЕЕДОП.zip 22.04.2019 г.

Образец № 4 - Техническо предложение.docx 22.04.2019 г.

Образец № 4.1. - Техническо предложение.xlsx 22.04.2019 г.

Образец № 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx 22.04.2019 г.

Образец № 6 - Ценово предложение.xlsx 22.04.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от ЗМИП.docx 22.04.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.docx 22.04.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.docx 22.04.2019 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация.xlsx 22.04.2019 г.

Приложение № 2 - Финансов ресурс.xlsx 22.04.2019 г.

Приложение № 3 - Проект на Договор.docx 22.04.2019 г.

Доставка на лекарства за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Посещения: 1809

Обявление за изменение на ДОП - 45/15.08.2019 г.pdf - 21.04.2021 г.

Допълнително споразумение с "Търговска Лига - ГАЦ" АД.pdf - 21.04.2021 г.

Обявление възложена поръчка - лекарства 09.09.2019 г.

Договор - Дансон - БГ ООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Диагностик Имиджинг ООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Ей Енд Ди Фарма България ЕАД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Медекс ООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Медофарма ЕООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Софарма Трейдинг АД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Търговска лига - НАЦ АД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Фьоникс Фарма ЕООД.pdf 16.08.2019 г.

Обявление за прекратяване.pdf 05.08.2019 г.

Обявление - прекратяване.pdf 05.08.2019 г.

Решение - прекратяване.pdf 19.07.2019 г.

Решение - изпълнител.pdf 19.07.2019 г.

Доклад.pdf 19.07.2019 г.

Протокол № 3.pdf 19.07.2019 г.

Съобщение - отваряне на цени.pdf 26.06.2019 г.

Протокол № 2.pdf 26.06.2019 г.

Протокол № 1.pdf 04.06.2019 г.

Решение за откриване на процедура.pdf 16.04.2019 г.

Обявление за поръчка.pdf 16.04.2019 г.

Документация за участие.pdf 16.04.2019 г.

Образец № 1 - Оферта.docx 16.04.2019 г.

Образец № 2 - Опис на представените документи.docx 16.04.2019 г.

Образец № 3 - еЕЕДОП.zip 16.04.2019 г.

Образец № 4 - Техническо предложение.docx 16.04.2019 г.

Образец № 4.1.- Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя.xlsx 16.04.2019 г.

Образец № 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx 16.04.2019 г.

Образец № 6 - Ценово предложение.xlsx 16.04.2019 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf 16.04.2019 г.

Приложение № 2 - Финансов ресурс.pdf 16.04.2019 г.

Приложение № 3 - Проект на договор.docx 16.04.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 42, ал. 2, т.  2 от ЗМИП.docx 16.04.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.docx 16.04.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.docx 16.04.2019 г.

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток, с ЕСО (електроенергиен системен оператор) и поемане на разходите за небаланси з

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Посещения: 1143

Обявление за възложена поръчка.pdf 04.06.2019 г.

Договор.pdf 23.05.2019 г.

Решени за избор на изпълнител.pdf 22.04.2019 г.

Решение - изпълнител.pdf 27.03.2019 г.

Протокол № 3.pdf 27.03.2019 г.

Съобщение до участниците.pdf 21.03.2019 г.

Протокол № 2.pdf 21.03.2019 г.

Протокол № 1.pdf 20.03.2019 г.

Решение.pdf 12.02.2019 г.

Обявление.pdf 12.02.2019 г.

Документация за участие.pdf 12.02.2019 г.

Образец № 1 - Оферта.docx 12.02.2019 г.

Образец № 2 - Опис на представените документи.docx 12.02.2019 г.

Образец № 3 - еЕЕДОП.zip 12.02.2019 г.

Образец № 4 - Техническо предложение.docx 12.02.2019 г.

Образец № 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx 12.02.2019 г.

Образец № 6 - Ценово предложение.docx 12.02.2019 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf 12.02.2019 г.

Приложение № 2 - Проект на договор.docx 12.02.2019 г.

Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Посещения: 1151

Обявление за изменение на договор - 16.03.2020 г.

Допълнително споразумение към договор - 16.03.2020 г.

Обавление за възложена поръчка - храна 09.09.2019 г.

Договор - ЛФС ЕООД.pdf 02.09.2019 г.

Решение - изпълнител.pdf 10.07.2019 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf 10.06.2019 г.

Доклад.pdf 10.06.2019 г.

Протокол № 3.pdf 10.06.2019 г.

Съобщение до участниците.pdf18.03.2019 г.

Решение - избор на изпълнител.pdf 07.03.2019 г.

Протокол №3.pdf 07.03.2019 г.

Съобщение до участниците - отваряне на цени.pdf 21.02.2019 г.

Протокол № 2.pdf 21.02.2019 г.

Протокол № 1.pdf 14.02.2019 г.

Решение.pdf 18.01.2019 г.

Обявление.pdf 18.01.2019 г.

Документация за участие.pdf 18.01.2019 г.

Образец № 1 - Оферта.docx 18.01.2019 г.

Образец № 2 - Опис на представените документи.docx 18.01.2019 г.

Образец  № 3 - еЕЕДОП.zip 18.01.2019 г.

Образец № 4 - Техническо предложение.docx 18.01.2019 г.

Образец № 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx 18.01.2019 г.

Образец № 6 - Ценово предложение.docx 18.01.2019 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf 18.01.2019 г.

Приложение № 1.1. - Примерни седмични менюта.docx 18.01.2019 г.

Приложение № 1.2. - Примерни седмични менюта.docx 18.01.2019 г.

Приложение № 2 - Проект на договор.docx 18.01.2019 г.

Прогнозна стойност.pdf э

Доставка по заявка на медицински консуматив за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Посещения: 2366

Обявление за прекратяване на част от Договори № ДОП-8 и ДОП-11.pdf 25.06 2019 г.

Обявление за възложена поръчка.pdf 04.06.2019 г.

Договор - Екос Медика ООД.pdf 31.05.2019 г.

Договор - Агарта ЦМ ЕООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Б. Браун Медикал ЕООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Билмед ЕООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Булмар МЛ ООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Екомет 90 ЕООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Екос Медика ООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Инфомед ЕООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Истлинк България ООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Лион ЕООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - МТИ ООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Прохелт ЕООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Софарма Трейдинг АД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Хелмед България ЕООД.pdf 28.05.2019 г.

Решение - изпълнител.pdf 25.04.2019 г.

Обявление за прекратяване.pdf 23.04.2019 г.

Обявление - прекратяване.pdf 23.04.2019 г.

Решение за прекратяване.pdf 02.04.2019 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf 02.04.2019 г.

Доклад.pdf 02.04.2019 г.

Протокол № 3.pdf 02.04.2019 г.

Съобщение до участниците - отваряне на цени.pdf 07.03.2019 г.

Протокол № 2.pdf 07.03.2019 г.

Протокол № 1.pdf 05.02.2019 г.

Решение за изменение.pdf 27.12.2018 г.

Разяснение.pdf 19.12.2018 г.

Решение.pdf 12.12.2018 г.

Обявление.pdf 12.12.2018 г.

Документация за участие.pdf 12.12.2018 г.

Образец № 1 - Оферта.docx 12.12.2018 г.

Образец № 2 - Опис на представените документи.docx 12.12.2018 г.

Образец № 3 - еЕЕДОП.zip 12.12.2018 г.

Образец № 4 - Техническо предложение.docx 12.12.2018 г.

Образец № 4.1. - Техническо предложение за изпълнение на поръчката.xlsx 12.12.2018 г.

Образец № 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx 12.12.2018 г.

Образец № 6 - Ценово предложение.xlsx 12.12.2018 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf 12.12.2018 г.

Приложение № 2 - Финансов ресурс.pdf 12.12.2018 г.

Приложение № 3 - Проект на Договор.pdf 12.12.2018 г.

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология, за срок от една година за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Посещения: 1856

Допълнително споразумение - Марвена Диагностика ЕООД.pdf 31.10.2019 г.

Обявление за прекратяване - част от Договор № ДОП - 1 от 22.04.2019 г.pdf 18.06.2019 г.

Допълнително споразумение - Химтекс ООД.pdf 18.06.2019 г.

Обявление за възложена поръчка.pdf 24.04.2019 г.

Договор - Ридаком ЕООД.pdf 14.06.2019

Договор - Аквахим АД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - АПР ООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Билмед ЕООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Ди Ем Джи Клиник ЕООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Диасистемс ЕООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Диахем ООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Елит Медикал ООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Елта 90М ООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Ес Джи Пи Биодайнамикс ООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Интер Бизнес 91 ЕООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Истлинк България ООД.pdf 23.04.2019 г.

Марвена Диагностика ЕООД.pdf.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Медиклим ЕООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - МТИ ООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Нова Груп Инвестмент СРЛ.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Оптим Ко ООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Ридаком ЕООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Топ Диагностика ООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Химтекс ООД.pdf 23.04.2019 г.

Обявление - прекратяване.pdf 23.04.2019 г.

Обявление за прекратяване.pdf 23.04.2019 г.

Решение - изпълнител.pdf 22.04.2019 г.

Решение за прекратяване.pdf 18.03.2019 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf 18.03.2019 г.

Доклад.pdf 18.03.2019 г.

Протокол № 3.pdf 18.03.2019 г.

Съобщение - отваряне на цени.pdf 25.02.2019 г.

Протокол № 2.pdf 25.02.2019 г.

Протокол № 1.pdf 08.01.2019 г.

Разяснение.pdf 17.12.2018 г.

Решение.pdf 16.11.2018 г.

Обявление.pdf 16.11.2018 г.

Документация за участие.pdf 16.11.2018 г.

Образец № 1 - Оферта.doc 16.11.2018 г.

Образец № 2 - Опис на представените документи.docx 16.11.2018 г.

Образец № 3 - еЕЕДОП.zip 16.11.2018 г.

Образец № 4 - Техническо предложение.docx 16.11.2018 г.

Образец № 4.1. - Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.xlsx 16.11.2018 г.

Образец № 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx 16.11.2018 г.

Образец № 6 - Ценово предложение.xlsx 16.11.2018 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация.xlsx 16.11.2018 г.

Приложение № 2 - Финансов ресурс.xlsx 16.11.2018 г.

Приложение № 3 - Проект на Договор.docx 16.11.2018 г.

Организиране и провеждане на професионално обучение и обучения по ключови компетенции на служителите от ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - СОФИЯ ЕАД и ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СОФИЯ ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Посещения: 1632

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf - 08.01.2020 г.pdf

Обявление за прекратяване на част от възложена поръчка.pdf - 19.12.2019 г.

Анекс към договор - КСБВ ЕООД.docx - 19.12.2019 г.

Обявление за изпълнен договор - обучения 09.09.2019 г.

Обявление за възложена поръчка.pdf 09.08.2018 г.

Сключени договори:

Договор - КСБВ ЕООД.pdf 08.08.2018 г.

Договор - Фондация за социални инвестиции и ресурси.pdf 08.08.2018 г.

Решение - изпълнител.pdf 04.07.2018 г.

Доклад.pdf 04.07.2018 г.

Протокол 3.pdf 04.07.2018 г.

Съобщение до участниците - отваряне на цени.pdf 11.06.2018 г.

Протокол 2.pdf

Допълнение към Протокол 1.pdf 07.06.2018 г.

Протокол 1.pdf 28.05.2018 г.

Разяснение.pdf 23.04.2018 г.

Разяснение.pdf 16.04.2018 г.

Решение.pdf 30.03.2018 г.

Обявление.pdf 30.03.2018 г.

Указание.pdf 30.03.2018 г.

Документация за участие.docx 30.03.2018 г.

Образец 1 - Оферта и опис.docx 30.03.2018 г.

Образец 2 - ЕЕДОП.docx 30.03.2018 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx 30.03.2018 г.

Образец 4 - Декларация - съгласие с клаузите на договора.docx 30.03.2018 г.

Образец 5 - Декларация - валидност на офертата.docx 30.03.2018 г.

Образец 6 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 30.03.2018 г.

Образец 7 - Ценово предложение.xlsx 30.03.2018 г.

Техническа спецификация.docx 30.03.2018 г.

Методика за комплексна оценка.docx 30.03.2018 г.

Проект на договор.docx 30.03.2018 г.

Доставка на лекарства за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Посещения: 1508

Обявление за възложена поръчка.pdf 12.06.2018 г.

Обявление за прекратяване.pdf 12.06.2018 г.

Договор - Маримпекс 7 ЕООД.pdf 12.06.2018 г.

Договор - Б. Браун Медикал ЕООД.pdf 12.06.2018 г.

Решение за прекратяване.pdf 10.05.2018 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf 10.05.2018 г.

Протокол 3.pdf 10.05.2018 г.

Съобщение до участниците - отваряне на цени.pdf 24.04.2018 г.

Протокол 2.pdf 24.04.2018 г.

Протокол 1.pdf 18.04.2018 г.

Решение.pdf 12.03.2018 г.

Обявление.pdf 12.03.2018 г.

Указание.pdf 12.03.2018 г.

Документация за участие.docx 12.03.2018 г.

Образец 1 - Оферта и опис.docx 12.03.2018 г.

Образец 2 - ЕЕДОП.docx 12.03.2018 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx 12.03.2018 г.

Образец 3.1 - Техническо предложение.xlsx 12.03.2018 г.

Образец 4 - Декларация - съгласие с клаузите на договора.docx 12.03.2018 г.

Образец 5 - Декларация - валидност на офертата.docx 12.03.2018 г.

Образец 6 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 12.03.2018 г.

Образец 7 - Ценово предложение.xlsx 12.03.2018 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx 12.03.2018 г.

Приложение 2 - Финансов ресурс.xlsx 12.03.2018 г.

Приложение 3 - Проект на договор.docx 12.03.2018 г.

Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Посещения: 1533

Сключен договор - ЛФС ЕООД.pdf 12.03.2018 г.

Решение - изпълнител.pdf 06.02.2018 г.

Решение - избор на изпълнител.pdf 22.01.2018 г.

Протокол 3.pdf 22.01.2018 г.

Съобщение до участниците.pdf 15.01.2018 г.

Протокол 2.pdf 15.01.2018 г.

Протокол 1.pdf 11.01.2018 г.

Решение за откриване.pdf 06.12.2017 г.

Обявление за поръчка.pdf 06.12.2017 г.

Документация за участие.doc 06.12.2017 г.

Образец 1 - Оферта и опиc.docx 06.12.2017 г.

Образец 2 - ЕЕДОП.docx 06.12.2017 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx 06.12.2017 г.

Образец 4 - Декларация чл. 65, ал. 3 ЗОП.docx 06.12.2017 г.

Образец 5 - Декларация чл. 101, ал. 9 и 11 ЗОП.docx 06.12.2017 г.

Образец 6 - Декларация чл. 101, ал. 10 ЗОП.docx 06.12.2017 г.

Образец 7 - Декларация чл. 102 ЗОП.docx 06.12.2017 г.

Образец 8 - Декларация съгласие с проекта на договор.docx 06.12.2017 г.

Образец 9 - Декларация валидност оферта.docx 06.12.2017 г.

Образец 10 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 06.12.2017 г.

Образец 11 - Ценово предложение.docx 06.12.2017 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.docx 06.12.2017 г.

Приложение 1.1 - Примерни седмични менюта.docx 06.12.2017 г.

Приложение 1.2 - Зимни примерни седмични менюта.docx 06.12.2017 г.

Приложение 2 - Проект на договор.docx 06.12.2017 г.

Доставка по заявка на медицински консуматив за срок от две години за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Посещения: 1520

Обявление за прекратяване на част от Договори № 743 и № 776.pdf 25.06.2019 г.

Сключени договори:

Б. Браун Медикал ЕООД.pdf 10.04.2018 г.

Екос Медика ООД.pdf 10.04.2018 г.

Емония Фарматех България ЕООД.pdf 10.04.2018 г.

Инвар ЕООД.pdf 10.04.2018 г.

Новимед Кардио ЕООД.pdf 10.04.2018 г.

Прохелт ЕООД.pdf 10.04.2018 г.

Фьоникс Фарма ЕООД.pdf 10.04.2018 г.

Обявление за възложена поръчка.pdf 10.04.2018 г.

Обявление за прекратяване.pdf 10.04.2018 г.

Обявление - прекратяване.pdf 10.04.2018 г.

Решение - прекратяване.pdf 09.03.2018 г.

Решение - изпълнител.pdf 09.03.2018 г.

Доклад.pdf 09.03.2018 г.

Протокол 3.pdf 09.03.2018 г.

Съобщение до участниците.pdf 06.02.2018 г.

Протокл 2.pdf

Протокол 1.pdf 17.01.2018 г.

Reshenie.pdf 09.11.2017 г.

Obiavlenie.pdf 09.11.2017 г.

Documentacia za uchastie.docx 09.11.2017 г.

Образец 1 - Оферта и опис.docx 09.11.2017 г.

Obrazec 2 - ЕЕДОП.docx 09.11.2017 г.

Obrazec 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx 09.11.2017 г.

Obrazec 3.1 - Техническо предложение.xlsx 09.11.2017 г.

Obrazec 4 - Декларация за съгласие с проекта на договор.docx 09.11.2017 г.

Obrazec 5 - Декларация валидност оферта.docx 09.11.2017 г.

Obrazec 6 - Декларация - данъци.docx 09.11.2017 г.

Obrazec 7 - Ценово предложение.xlsx 09.11.2017 г.

Prilojenie 1 - Техническа спецификация.xlsx 09.11.2017 г.

Prilojenie 2 - Финансов ресурс.xlsx 09.11.2017 г.

Prilojenie 3 - Проект на Договор.docx 09.11.2017 г.

Доставка на лекарства за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Посещения: 1342

Сключени договори:

Булмар МЛ ООД.pdf 16.03.2018 г.

Медекс ООД.pdf 16.03.2018 г.

Про Фармация ЕООД.pdf 16.03.2018 г.

РСР ЕООД.pdf 16.03.2018 г.

Софарма Трейдинг АД.pdf  Ценово предложение.pdf 16.03.2018 г.

Търговска лига - НАЦ АД.pdf 16.03.2018 г.

Фьоникс Фарма ЕООД.pdf 16.03.2018 г.

Решение за прекратяване.pdf 14.02.208 г.

Решение - изпълнител.pdf 14.02.2018 г.

Доклад.pdf 14.02.2018 г.

Протокол 3.pdf 14.02.2018 г.

Съобщение до участниците.pdf 26.01.2018 г.

Протокол 2.pdf

Протокол 1.pdf 21.12.2017 г.

Reshenie.pdf  03.11.2017 г.

Obiavlenie.pdf 03.11.2017 г.

Documentacia.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 1 - Оферта и опис.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 2 - ЕЕДОП.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 3.1 - Техническо предложение.xlsx 03.11.2017 г.

Obrazec 4 - Декларация - съгласие с клаузите на договора.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 5 - Декларация - валидност на офертата.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 6 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 7 - Ценово предложение.xlsx 03.11.2017 г.

Prilojenie 1 - Техническа спецификация.xlsx 03.11.2017 г.

Prilojenie 2 - Финансов ресурс.xlsx 03.11.2017 г.

Prilojenie 3 - Проект на договор.docx 03.11.2017 г.

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория и Лаборатория по трансфузионна хематология за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”, по три обособени позиции

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Посещения: 1876

Сключени договори:

Антисел България ООД.pdf 04.08.2017 г.

Бул Био - НЦЗПБ ЕООД.pdf04.08.2017 г.

Булмар МЛ ООД.pdf 04.08.2017 г.

Диамед ООД.pdf 04.08.2017 г.

Елит Медикал ООД.pdf 04.08.2017 г.

Интер Бизнес 91 ЕООД.pdf 04.08.2017 г.

Медилаб - С ООД.pdf 04.08.2017 г.

Медицинска Техника Инженеринг ООД.pdf 04.08.2017 г.

Ридаком ЕООД.pdf 04.08.2017 г.

Хроно ООД.pdf 04.08.2017 г.

Обявление - прекратяване.pdf 02.08.2017 г.

Обявление за прекратяване.pdf 02.08.2017 г.

Решение за прекратяване.pdf публикувано на 31.07.2017 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf.pdf 04.07.2017 г.

Протокол 3.pdf 04.07.2017 г.

Протокол 2.pdf 04.07.2017 г.

Съобщение до участниците качено на 02.06.2017 г.

Протокол 1.pdf качен на 16.05.2017 г.

Разяснение.jpg 13.04.2017 г.

Решение.pdf 04.04.2017 г.

обявление.pdf 04.04.2017 г.

Описание на поръчка.doc

Образец 1 - Оферта и опис.doc

Образец 2 - ЕЕДОП.docx

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx

Образец 4 - Декларация за съгласие с проекта на договор.docx

Образец 5 - Декларация валидност оферта.docx

Образец 6 - Декларация данъци.docx

Образец 7 - Декларация чл. 102 ЗОП.docx

Образец 8 - Ценово предложение.xls

Приложение 1 - Техническа спецификация.xls

Приложение 2 - Техническо предложение.xls

Приложение 3 - Финансов ресурс.xls

Приложение 4 - Проект на Договор.docx

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта