A+ R A-

ОБЯВА "ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120. На основание чл.89 и чл.90 от КТ във връзка с чл. 68, ал. 2,3,4 и 7 и чл. 70, ал. 1 от ЗЛЗ и чл.2 от Правилник за УРПКНКОМЛДСЗГМС на "Втора МБАЛ" - ОБЯВЯВА конкурси за следните длъжности за срок до 3 год

 

1.    началник Клиника по кардиология

2.     началник Общо кардиологично отделение     ,

3.     началник Отделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения, контрол върху критични смущения в хемо динамиката

4.     началник Отделение за инвазивна кардиология

5.     началник Клиника по вътрешни болести

6.     началник Отделение по гастроентерология

7.     началник Отделение по пневмология и фтизиатрия

8.     началник Клиника по педиатрия

9.     началник Отделение по нервни болести

10.     началник Клинична лаборатория

11.     началник Микробиологична лаборатория

12.     началник Лаборатория но трансфузионна хематология

13.     началник Отделение за образна диагностика

14.     началник Отделение по клинична патология

15        началник Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

16.       началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение

17. Главна медицинска сестра

1.1.     Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността началник клиника, отделение, лаборатория:

•     Да притежават образователно-квалификационна степен .магистър* по медицина;

•     Да имат придобита специалност по профила на клиниката/ отделението/лабораторията, за която кандидатът кандидатства.

•     Да а хабилитирани лица за клиниките за които кандидатстват.

•     Членство в БЛС;

•     Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер

1.2.     Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността главна медицинска сестра:

•     Да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "Магистър* по специалността "Управление на здравни грижи'; •Членство в БАПЗГ;

•     Компютърна грамотност;

•     Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер

2.     Необходими документи за участие в конкурса:

2.1.Заявление за участие в конкурса - в свободен текст, с посочени три имена, телефон за връзка, актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция. Задължително се изписва длъжността за която се кандидатства;

2.2.      Професионална автобиография;

2.3.      Копие от диплома за завършено виеше образование. Медицина*;

2.4.       Копие от диплома за завършено виеше образование степен „бакалавър* или .магистър* но специалността „Управление на здравни грижи“ - за главна медицинска сестра;

2.5.      Копие от документ за придобита специалност;

 

2.2.     Копие от документ за дадено научно звание за началник клиниките;

2.3.     Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж;

2.4.     Удостоверение от РК на БЛС - оригинал;

2.5.     Удостоверение от БАПЗГ - оригинал - за главна медицинска сестра;

2.6.       Свидетелство за съдимост - оригинал;

2.7.       Други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, участия в научни симпозиуми и конференции, научна продукция, ползването на чужди езици и др. /ако има такива/.

2.8.       Всеки кандидат представя писмена програма на тема: „Тригодишна програма за развитие на..................... ...................... ./изписва се

наименованието на структурата/.

■    Писмената програма, следва да съдържа следните основни медицински и икономически показатели, които ще се отчитат всяка година от кандидатите и веднъж за три годишния период, както следва:

A.     Брой персонал по категории:

-настоящ;

-необходим(според финансовите резултати);

-предложение за оптимизиране;

-мерки за привличане на персонал;

-мерки за повишаване на квалификацията на персонала.

Б. Основни медицински показатели:

•        Брой легла за структурата - настоящи и предложение за оптимизация (където е приложимо);

.        Леглодни

•     Прием болни брой;

•     Използваемостта леглата в стационара в дни й %

•       Оборот на летата;

•     Изписани пациенти - брой. От тях оздравели, с подобрение, без промяна и влошени.

•     Болничен леталитет.

■    Среден престой на един пациент в дни.

-     Постигнати здравни резултати от медицинската дейност по отношение на медицинските стандарти %.

Всички по горе цитирани показатели следва да се представят за период от три години

B.     Основни икономически показатели

-     Анализ на икономическите показатели за последните три.._____ /изписва се наименованието на структурата/

-     Мерки за повишаване на приходите на._..... .... /изписва се наименованието на структурата/

-Мерки за намаляване на разходите на________ /изписва се наименованието на структурата/.

-      Мерки за увеличаване на използваемостта и устойчиво развитие на структурата с отчитане на положителни финансови резултати. Цялата информация за медицински и икономически показатели може да бъде получена след официалното и писмено поискване чрез Деловодството на лечебното заведение.

Г. Анализ на постигнатите цели за изминалия период - отнася се за кандидатите, които заемат длъжността до провеждане на конкурса.

3.     Провеждане на конкурса:

•     Първи етап - проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на „Втора МБАЛ-София' ЕАД

•     Втори етап - събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявения писмен проект.

4.     Подаване на документи:

•     Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с длъжността и наименованието на структурата, за която лицето кандидатства. В този плик се поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надпис „Плик 1“ - съдържащ необходимите документи за участие и „Плик 2“ - съдържащ писмената програма.

•     Документите са подават всеки работен ден в Отдел „Деловодство* на „Втора МБАЛ-София* ЕАД

•     Документите се приемат до 15:30 часа на 30-я ден от публикуване на обявата.

5.     Срок на трудовия договор - до три години.

Длъжностната характеристика ще бъде предоставена на кандидатите при подаване на документите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА "ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ" ЕАД:

ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ

OBIAVA_2021jp.jpg

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта