A+ R A-

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД:

obiava.docx

 

ВТОРА МНОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ EАД
гр. София 1202, бул.”Христо Ботев” № 120

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД:

А. Площ за поставяне на банкомат, с общ размер от 1.00 квадратен метър, находящ се на партерен етаж в централна сграда, вдясно от централен вход, срещу деловодство, за извършване на търговска дейност – предоставяне на банкови услуги и начална наемна цена в размер на 30.00 лв. без включен ДДС.
Б. Недвижим имот, съставляващ помещение за кабинет, с обща площ от 15.10 квадратни метра, на първи етаж, северно изложение, за кабинет за извънболнична помощ - лекарски консултации,с начална наемна цена в размер на 56.47 лв. без включен ДДС.
В. Недвижим имот, съставляващ помещение за кухня, с обща площ от 190.00 квадратни метра, находящ се на приземен етаж на централната сграда, за търговска дейност – имотът е ползван първоначално като кухня, впоследствие като складова площ, с начална наемна цена в размер на 530.00 лв. без включен ДДС.
Г. Недвижим имот, съставляващ площ около 1.00 квадратен метър, за търговска дейност - поставяне на кафе-автомат, находящ се на партерен етаж, коридор вдясно от централен вход, до каса, с начална наемна цена в размер на 614.00 лв. без включен ДДС.
Д. Недвижим имот, съставляващ помещение за медико-техническа лаборатория, с обща площ от 14.80 квадратни метра, на първи етаж, южно изложение, с начална наемна цена в размер на 250.00 лв. без включен ДДС.
Е. Недвижим имот, съставляващ помещение за кабинет, с обща площ от 15.30 квадратни метра, на втори етаж югозизточно изложение, за използване от общопрактикуващи лекари - с изключение на лекари по дентална медицина - за амбулатория за извънболнична помощ по смисъла на чл.8, ал.1, т.1, буква „а” и буква „б” от ЗЛЗ, а именно за индивидуални или групови практики за първична медицинска помощ, с начална наемна цена в размер на 57.22 лв. /петдесет и седем лева и двадесет и две стотинки/ без включен ДДС.
Ж. Недвижим имот, съставляващ помещение за кабинет с № 8, с обща площ от 15.70 квадратни метра, на втори етаж, южно изложение, за използване от общопрактикуващи лекари - с изключение на лекари по дентална медицина - за амбулатория за извънболнична помощ по смисъла на чл.8, ал.1, т.1, буква „а” и буква „б” от ЗЛЗ, а именно за индивидуални или групови практики за първична медицинска помощ, с начална наемна цена в размер на 58.72 лв. без включен ДДС.

Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация.
Гаранцията / депозит / за участие в конкурса, в размер на един месечен наем за съответната позиция без включен ДДС, се внася на каса или превежда по банкова сметка на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД в „Общинска банка” АД, BIC SOMB BGSF, IBAN BG47 SOMB 9130 1027 3753 02 в срок до 17.09.2016г.
Цена на конкурсната документация е 30.00 /тридесет/лева с включен ДДС.
Конкурсната документация се закупува и получава от каса на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД от 01.09. 2016г. до 16.09.2016г.
Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15.30 часа на 17.09.2016г. в деловодство на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД.
Конкурсът ще се проведе на 19.09.2016г. от 14.00 часа в сградата на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД, четвърти етаж, библиотека.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта