A+ R A-

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

obiava_09.docx

ВТОРА МНОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО

ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ EАД

гр. София 1202, бул.”Христо Ботев” № 120

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

А. Недвижим имот, съставляващ площ за поставяне на банкомат, с общ размер от 1.00 /един/ квадратен метър, находящ се на партерен етаж в централна сграда, за извършване на търговска дейност – предоставяне на банкови услуги, с начална наемна цена в размер на 30.50 лв. /тридесет лева и петдесет стотинки/ без включен ДДС;

Б. Недвижим имот, съставляващ кабинет с обща площ от 14.80 /четиринадесет цяло и осемдесет стотни/ квадратни метра, на първи етаж, южно изложение, с предназначение за медико-техническа лаборатория, с начална наемна цена в размер на 105.70 лв./сто и пет лева и седемдесет стотинки/ без включен ДДС;

В. Недвижим имот, съставляващ кабинет с обща площ от 15.10 /петнадесет цяло и десет стотни/ квадратни метра, на първи етаж, северно изложение, за използване за амбулатория за извънболнична помощ по смисъла на чл.8, ал.1, т.1, буква „а” и буква „б” от Закона за лечебните заведения, с начална наемна цена в размер на 105.70 лв./сто и пет лева и седемдесет стотинки/ без включен ДДС;

Г. Недвижим имот с площ от 1.00 /един/ квадратен метър, находящ се на партер, до „каса“, за поставяне на кафе-автомат, с начална наемна цена в размер на 320.00 лв. /триста и двадесет лева/ без включен ДДС;

Д. Недвижим имот, съставляващ обособени помещения с предназначение за пералня – дейности по изпиране, дезинфекция, изсушаване и гладене – с обща площ от 240.00 /двеста и четиридесет/ квадратни метра, с начална наемна цена в размер на 801.60 лв. /осемстотин и един лева и шестдесет стотинки/ без включен ДДС. Имотът се отдава без налично оборудване по предназначението му.

 

Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация.

Конкурсната документация се закупува и получава от каса на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД от 21.08.2019г. до 16.09.2019г.

Цена на конкурсната документация е 30.00 /тридесет/лева с включен ДДС.

Гаранцията / депозит / за участие в конкурса, в размер на един месечен наем за съответната позиция без включен ДДС, се внася на каса или превежда по банкова сметка на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД в „Общинска банка” АД, BIC SOMB BGSF, IBAN BG47 SOMB 9130 1027 3753 02 в срок до 15.30 часа на 16.09.2019г.

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15.30 часа на 16.09.2019г. в деловодство на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 17.09.2019г. от 10.00 часа в сградата на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД, четвърти етаж, библиотека.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта