A+ R A-

Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД

Сключен договор - ЛФС ЕООД.pdf 12.03.2018 г.

Решение - изпълнител.pdf 06.02.2018 г.

Решение - избор на изпълнител.pdf 22.01.2018 г.

Протокол 3.pdf 22.01.2018 г.

Съобщение до участниците.pdf 15.01.2018 г.

Протокол 2.pdf 15.01.2018 г.

Протокол 1.pdf 11.01.2018 г.

Решение за откриване.pdf 06.12.2017 г.

Обявление за поръчка.pdf 06.12.2017 г.

Документация за участие.doc 06.12.2017 г.

Образец 1 - Оферта и опиc.docx 06.12.2017 г.

Образец 2 - ЕЕДОП.docx 06.12.2017 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx 06.12.2017 г.

Образец 4 - Декларация чл. 65, ал. 3 ЗОП.docx 06.12.2017 г.

Образец 5 - Декларация чл. 101, ал. 9 и 11 ЗОП.docx 06.12.2017 г.

Образец 6 - Декларация чл. 101, ал. 10 ЗОП.docx 06.12.2017 г.

Образец 7 - Декларация чл. 102 ЗОП.docx 06.12.2017 г.

Образец 8 - Декларация съгласие с проекта на договор.docx 06.12.2017 г.

Образец 9 - Декларация валидност оферта.docx 06.12.2017 г.

Образец 10 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 06.12.2017 г.

Образец 11 - Ценово предложение.docx 06.12.2017 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.docx 06.12.2017 г.

Приложение 1.1 - Примерни седмични менюта.docx 06.12.2017 г.

Приложение 1.2 - Зимни примерни седмични менюта.docx 06.12.2017 г.

Приложение 2 - Проект на договор.docx 06.12.2017 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта