A+ R A-

Доставка на лекарства за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

Обявление за възложена поръчка.pdf 12.06.2018 г.

Обявление за прекратяване.pdf 12.06.2018 г.

Договор - Маримпекс 7 ЕООД.pdf 12.06.2018 г.

Договор - Б. Браун Медикал ЕООД.pdf 12.06.2018 г.

Решение за прекратяване.pdf 10.05.2018 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf 10.05.2018 г.

Протокол 3.pdf 10.05.2018 г.

Съобщение до участниците - отваряне на цени.pdf 24.04.2018 г.

Протокол 2.pdf 24.04.2018 г.

Протокол 1.pdf 18.04.2018 г.

Решение.pdf 12.03.2018 г.

Обявление.pdf 12.03.2018 г.

Указание.pdf 12.03.2018 г.

Документация за участие.docx 12.03.2018 г.

Образец 1 - Оферта и опис.docx 12.03.2018 г.

Образец 2 - ЕЕДОП.docx 12.03.2018 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx 12.03.2018 г.

Образец 3.1 - Техническо предложение.xlsx 12.03.2018 г.

Образец 4 - Декларация - съгласие с клаузите на договора.docx 12.03.2018 г.

Образец 5 - Декларация - валидност на офертата.docx 12.03.2018 г.

Образец 6 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 12.03.2018 г.

Образец 7 - Ценово предложение.xlsx 12.03.2018 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx 12.03.2018 г.

Приложение 2 - Финансов ресурс.xlsx 12.03.2018 г.

Приложение 3 - Проект на договор.docx 12.03.2018 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта