A+ R A-

Организиране и провеждане на професионално обучение и обучения по ключови компетенции на служителите от ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - СОФИЯ ЕАД и ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СОФИЯ ЕАД

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf - 08.01.2020 г.pdf

Обявление за прекратяване на част от възложена поръчка.pdf - 19.12.2019 г.

Анекс към договор - КСБВ ЕООД.docx - 19.12.2019 г.

Обявление за изпълнен договор - обучения 09.09.2019 г.

Обявление за възложена поръчка.pdf 09.08.2018 г.

Сключени договори:

Договор - КСБВ ЕООД.pdf 08.08.2018 г.

Договор - Фондация за социални инвестиции и ресурси.pdf 08.08.2018 г.

Решение - изпълнител.pdf 04.07.2018 г.

Доклад.pdf 04.07.2018 г.

Протокол 3.pdf 04.07.2018 г.

Съобщение до участниците - отваряне на цени.pdf 11.06.2018 г.

Протокол 2.pdf

Допълнение към Протокол 1.pdf 07.06.2018 г.

Протокол 1.pdf 28.05.2018 г.

Разяснение.pdf 23.04.2018 г.

Разяснение.pdf 16.04.2018 г.

Решение.pdf 30.03.2018 г.

Обявление.pdf 30.03.2018 г.

Указание.pdf 30.03.2018 г.

Документация за участие.docx 30.03.2018 г.

Образец 1 - Оферта и опис.docx 30.03.2018 г.

Образец 2 - ЕЕДОП.docx 30.03.2018 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx 30.03.2018 г.

Образец 4 - Декларация - съгласие с клаузите на договора.docx 30.03.2018 г.

Образец 5 - Декларация - валидност на офертата.docx 30.03.2018 г.

Образец 6 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 30.03.2018 г.

Образец 7 - Ценово предложение.xlsx 30.03.2018 г.

Техническа спецификация.docx 30.03.2018 г.

Методика за комплексна оценка.docx 30.03.2018 г.

Проект на договор.docx 30.03.2018 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта