A+ R A-

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология, за срок от една година за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД

Допълнително споразумение - Марвена Диагностика ЕООД.pdf 31.10.2019 г.

Обявление за прекратяване - част от Договор № ДОП - 1 от 22.04.2019 г.pdf 18.06.2019 г.

Допълнително споразумение - Химтекс ООД.pdf 18.06.2019 г.

Обявление за възложена поръчка.pdf 24.04.2019 г.

Договор - Ридаком ЕООД.pdf 14.06.2019

Договор - Аквахим АД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - АПР ООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Билмед ЕООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Ди Ем Джи Клиник ЕООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Диасистемс ЕООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Диахем ООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Елит Медикал ООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Елта 90М ООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Ес Джи Пи Биодайнамикс ООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Интер Бизнес 91 ЕООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Истлинк България ООД.pdf 23.04.2019 г.

Марвена Диагностика ЕООД.pdf.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Медиклим ЕООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - МТИ ООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Нова Груп Инвестмент СРЛ.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Оптим Ко ООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Ридаком ЕООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Топ Диагностика ООД.pdf 23.04.2019 г.

Договор - Химтекс ООД.pdf 23.04.2019 г.

Обявление - прекратяване.pdf 23.04.2019 г.

Обявление за прекратяване.pdf 23.04.2019 г.

Решение - изпълнител.pdf 22.04.2019 г.

Решение за прекратяване.pdf 18.03.2019 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf 18.03.2019 г.

Доклад.pdf 18.03.2019 г.

Протокол № 3.pdf 18.03.2019 г.

Съобщение - отваряне на цени.pdf 25.02.2019 г.

Протокол № 2.pdf 25.02.2019 г.

Протокол № 1.pdf 08.01.2019 г.

Разяснение.pdf 17.12.2018 г.

Решение.pdf 16.11.2018 г.

Обявление.pdf 16.11.2018 г.

Документация за участие.pdf 16.11.2018 г.

Образец № 1 - Оферта.doc 16.11.2018 г.

Образец № 2 - Опис на представените документи.docx 16.11.2018 г.

Образец № 3 - еЕЕДОП.zip 16.11.2018 г.

Образец № 4 - Техническо предложение.docx 16.11.2018 г.

Образец № 4.1. - Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.xlsx 16.11.2018 г.

Образец № 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx 16.11.2018 г.

Образец № 6 - Ценово предложение.xlsx 16.11.2018 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация.xlsx 16.11.2018 г.

Приложение № 2 - Финансов ресурс.xlsx 16.11.2018 г.

Приложение № 3 - Проект на Договор.docx 16.11.2018 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта