A+ R A-

Доставка по заявка на медицински консуматив за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД

Обявление за прекратяване на част от Договори № ДОП-8 и ДОП-11.pdf 25.06 2019 г.

Обявление за възложена поръчка.pdf 04.06.2019 г.

Договор - Екос Медика ООД.pdf 31.05.2019 г.

Договор - Агарта ЦМ ЕООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Б. Браун Медикал ЕООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Билмед ЕООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Булмар МЛ ООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Екомет 90 ЕООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Екос Медика ООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Инфомед ЕООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Истлинк България ООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Лион ЕООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - МТИ ООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Прохелт ЕООД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Софарма Трейдинг АД.pdf 28.05.2019 г.

Договор - Хелмед България ЕООД.pdf 28.05.2019 г.

Решение - изпълнител.pdf 25.04.2019 г.

Обявление за прекратяване.pdf 23.04.2019 г.

Обявление - прекратяване.pdf 23.04.2019 г.

Решение за прекратяване.pdf 02.04.2019 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf 02.04.2019 г.

Доклад.pdf 02.04.2019 г.

Протокол № 3.pdf 02.04.2019 г.

Съобщение до участниците - отваряне на цени.pdf 07.03.2019 г.

Протокол № 2.pdf 07.03.2019 г.

Протокол № 1.pdf 05.02.2019 г.

Решение за изменение.pdf 27.12.2018 г.

Разяснение.pdf 19.12.2018 г.

Решение.pdf 12.12.2018 г.

Обявление.pdf 12.12.2018 г.

Документация за участие.pdf 12.12.2018 г.

Образец № 1 - Оферта.docx 12.12.2018 г.

Образец № 2 - Опис на представените документи.docx 12.12.2018 г.

Образец № 3 - еЕЕДОП.zip 12.12.2018 г.

Образец № 4 - Техническо предложение.docx 12.12.2018 г.

Образец № 4.1. - Техническо предложение за изпълнение на поръчката.xlsx 12.12.2018 г.

Образец № 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx 12.12.2018 г.

Образец № 6 - Ценово предложение.xlsx 12.12.2018 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf 12.12.2018 г.

Приложение № 2 - Финансов ресурс.pdf 12.12.2018 г.

Приложение № 3 - Проект на Договор.pdf 12.12.2018 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта