A+ R A-

Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД

Обявление за изменение на договор - 16.03.2020 г.

Допълнително споразумение към договор - 16.03.2020 г.

Обавление за възложена поръчка - храна 09.09.2019 г.

Договор - ЛФС ЕООД.pdf 02.09.2019 г.

Решение - изпълнител.pdf 10.07.2019 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf 10.06.2019 г.

Доклад.pdf 10.06.2019 г.

Протокол № 3.pdf 10.06.2019 г.

Съобщение до участниците.pdf18.03.2019 г.

Решение - избор на изпълнител.pdf 07.03.2019 г.

Протокол №3.pdf 07.03.2019 г.

Съобщение до участниците - отваряне на цени.pdf 21.02.2019 г.

Протокол № 2.pdf 21.02.2019 г.

Протокол № 1.pdf 14.02.2019 г.

Решение.pdf 18.01.2019 г.

Обявление.pdf 18.01.2019 г.

Документация за участие.pdf 18.01.2019 г.

Образец № 1 - Оферта.docx 18.01.2019 г.

Образец № 2 - Опис на представените документи.docx 18.01.2019 г.

Образец  № 3 - еЕЕДОП.zip 18.01.2019 г.

Образец № 4 - Техническо предложение.docx 18.01.2019 г.

Образец № 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx 18.01.2019 г.

Образец № 6 - Ценово предложение.docx 18.01.2019 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf 18.01.2019 г.

Приложение № 1.1. - Примерни седмични менюта.docx 18.01.2019 г.

Приложение № 1.2. - Примерни седмични менюта.docx 18.01.2019 г.

Приложение № 2 - Проект на договор.docx 18.01.2019 г.

Прогнозна стойност.pdf э

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта