A+ R A-

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология, за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД

Обавление за възложена поръчка - лаборатории 09.09.2019 г.

Договор - Диамед ООД.pdf 02.09.2019 г.

Договор - Биомедика България ЕООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Бул Био - НЦЗПБ ЕООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Елит Медикал ООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Елта 90М ООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Марвена Диагностика ЕООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Медилаб С ООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Медицинска Техника Инженеринг ООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Ридаком ЕООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Хроно ООД.pdf 16.08.2019 г.

Обявление за прекратяване.pdf 30.07.2019 г.

Решение за прекратяване.pdf 27.06.2019 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf 27.06.2019 г.

Доклад.pdf 27.06.2019 г.

Протокол № 3.pdf 27.06.2019 г.

Съобщение - отваряне на цени.pdf 14.06.2019 г.

Протокол № 2.pdf 14.06.2019 г.

Протокол № 1.pdf 30.05.2019 г.

Разяснение.pdf 25.04.2019 г.

Решение за откриване.pdf 22.04.2019 г.

Обявление за поръчка.pdf 22.04.2019 г.

Документация за участие.pdf 22.04.2019 г.

Образец № 1 - Оферта.docx 22.04.2019 г.

Образец № 2 - Опис на представените документи.docx 22.04.2019 г.

Образец № 3 - еЕЕДОП.zip 22.04.2019 г.

Образец № 4 - Техническо предложение.docx 22.04.2019 г.

Образец № 4.1. - Техническо предложение.xlsx 22.04.2019 г.

Образец № 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx 22.04.2019 г.

Образец № 6 - Ценово предложение.xlsx 22.04.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от ЗМИП.docx 22.04.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.docx 22.04.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.docx 22.04.2019 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация.xlsx 22.04.2019 г.

Приложение № 2 - Финансов ресурс.xlsx 22.04.2019 г.

Приложение № 3 - Проект на Договор.docx 22.04.2019 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта