A+ R A-

„Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология, за срок от една година за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”

Протокол 1 - 09.03.2020 г.pdf

Решение за откриване - 23.12.2019 г.pdf

Обявление за поръчка - 23.12.2019 г.pdf

Документация - 23.12.2019 г.pdf

Образец 1 - Оферта.doc - 23.12.2019 г.

Образец 2 - Опис на представените документи.docx - 23.12.2019 г.

Образец 3 - EEDOP .zip - 23.12.2019 г.

Образец 4 - Техническо предложение.docx  - 23.12.2019 г.

Образец 4.1. - Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката.xlsx - 23.12.2019 г.

Образец 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx - 23.12.2019 г.

Образец 6 - Ценово предложение.xlsx - 23.12.2019 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx - 23.12.2019 г.

Приложение 2 - Финансов ресурс.xlsx - 23.12.2019 г.

Приложение 3 - Проект на Договор.docx - 23.12.2019 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта