A+ R A-

„Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология, за срок от една година за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”

Топ диагностика ООД - 17.08.2020 г.

Синмед България ООД - 17.08.2020 г.

Ридаком ЕООД - 17.08.2020 г.

Оптим Ко ООД - 17.08.2020 г.

Нова груп инвестмент СРЛ - 17.08.2020 г.

Марвена ЕООД - 17.08.2020 г.

МТИ ООД - 17.08.2020 г.

Лабекс Инженеринг ООД - 17.08.2020 г.

Елта 90 - 17.08.2020 г.

Елпак Лизинг ЕООД - 17.08.2020 г.

Диахем ООД - 17.08.2020 г.

Диасистемс ЕООД - 17.08.2020 г.

Ди Ем Джи Клиник ЕООД - 17.08.2020 г.

Биомедика ЕООД - 17.08.2020 г.

АПР ООД - 17.08.2020 г.

Обявление за сключени договори - 17.08.2020 г.

Решение за изменение - 14.07.2020 г.

Решение за избор на изпълнител - 17.06.2020 г.

Доклад - 17.06.2020 г.

Протокол 3 - част 1 - 17.06.2020 г.

Протокол 3 - част 2 - 17.06.2020 г.

Протокол 2 - 17.06.2020 г.

Съобщение - отваряне на цени - 15.04.2020 г.

Протокол 1 - 09.03.2020 г.pdf

Решение за откриване - 23.12.2019 г.pdf

Обявление за поръчка - 23.12.2019 г.pdf

Документация - 23.12.2019 г.pdf

Образец 1 - Оферта.doc - 23.12.2019 г.

Образец 2 - Опис на представените документи.docx - 23.12.2019 г.

Образец 3 - EEDOP .zip - 23.12.2019 г.

Образец 4 - Техническо предложение.docx  - 23.12.2019 г.

Образец 4.1. - Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката.xlsx - 23.12.2019 г.

Образец 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx - 23.12.2019 г.

Образец 6 - Ценово предложение.xlsx - 23.12.2019 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx - 23.12.2019 г.

Приложение 2 - Финансов ресурс.xlsx - 23.12.2019 г.

Приложение 3 - Проект на Договор.docx - 23.12.2019 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта