A+ R A-

ПРИЕМАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД

  • Категория: Публични покани
  • Посещения: 4786
  • 19 Авг

Утвърдил:

Изпълнителен директор:

/Доц. д-р Стефан Узунов /

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ

 В

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

С ПРЕДМЕТ

„ПРИЕМАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ

БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ  ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД”

 

 

документация.docx

Pril_1_ predst. uchastnik.docx

Pril_2_tehnicheska spec..docx

Pril_3_cenovo predlojenie.docx

Pril_4____ Dekl-cl.33 ,al.4.doc

Pril_5______OFERTA_ obrazec.doc

Pril_6_____ Dekl.Cl.47, al.1 i 5.doc

Pril_7_____ Dekl. cl.56 al. 1 t.6.doc

Pril_8_____ Dekl. cl.56 al.1 t. 12.doc

Pril_9____ Dekl.za saglasie za podizpalnitel.doc

Pril_10___ Spisak dokumenti _Obrazec.doc

Pril_11_____ Dekl.Cl.47, al.5 pri podpisvane na dogovor.doc

Pril_12_tehn. predlojenie.docx

Pril_13____Proekt na Dogovor.docx

 

С о ф и я  2015

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

I. Описание на предмета на поръчката.

II. Техническа спецификация.

III. Критерий за оценка на офертите на участниците – най-ниска цена.

IV. Указания за подготовка на офертата за участие в обществената поръчка, образци на

предложения и декларации .

V. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка.

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

А. Предмет на обществената поръчка: „Приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на опасни болнични отпадъци, по Закона за управление на отпадъците от дейносттана „Втора МБАЛ – София” ЕАД”.

Б. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 12 месеца от датата на подписване на договор завъзлагане на обществена поръчка.

В. Количество и параметри на поръчката: количествата и параметрите на поръчката посочени в

техническата спецификация са прогнозни и са взависимост от нуждите на възложителя.

Г. Място на изпълнение на поръчката: територията на „Втора МБАЛ – София” ЕАД, бул. „Христо Ботев” № 120, гр. София.

Д. Условия на изпълнение на поръчката: Предмет на настоящата поръчка е „Приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на опасни болнични отпадъци,  по ЗУО от дейността на Втора МБАЛ – София ЕАД”, описани подробно в техническата спецификация.

Услугата следва да бъде извършенав съответствие с изискванията за транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци, като за целта участникът трябва да разполага със съответните разрешителни, регистрационни документи и лицензии съгласно Закона за обществените поръчки, Закона за опазване на околната среда, Закона зауправление на отпадъците, Наредба № 2/23.07.2014 г. и Регламент (EО) № 1013/2006 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци.

Измерването и контролирането на количествата на постъпващите към Изпълнителя отпадъци, трябва да се извършва посредством попълването на транспортна карта съгласно Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Изпълнителят приема, транспортира и предава за обезвреждане чрез инсинератори и обеззаразява чрез автоклавиране на депонираните опасни отпадъци от дейността на “ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД съгласно кодовете, посочени в Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците и техническата спецификация,неразделна част от тази документация.

Приемането, транспортирането и предаването на опасните отпадъци се осъществява по график,  ежеседмично, всеки вторник от 09:00 часа до 12:00 часа. При необходимост от допълнителна заявка, същата се прави от страна на възложителя по телефон или факс, като при повикване Изпълнителят разполага с време за реакция до 24 часа. Услугата се извършва с транспорт на Изпълнителя, като той се задължава да предостави на Възложителя безвъзмездно контейнери за събиране на опасните отпадъци, които Възложителят да ползва през целия срок на договора.

Е. Цени и начин на плащане: Участникът предлага цена за приемането, транспортирането и

обезвреждането на опасните отпадъци според техния вид и количество подробно описани в техническата спецификация.

Предлаганата цена е крайна, без включен ДДС и не подлежи на промяна за целия срок на действие на договора.

Заплащането по сключения договор, е отложено за срок от 60 /шестдесет/ календарни дни, като срокът започва да тече от момента на представяне на фактура-оригинал и приемо-предавателни протоколи за извършената услуга.

Плащането по сключения договор, ще се извършва в български лева, чрез банков превод, по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Настоящата обществена поръчка се провежда с цел избор на изпълнител на услуга с предмет „Приемане,транспортиране и предаване за обезвреждане на опасни болнични отпадъци, по Закона зауправление на отпадъците от дейността на „Втора МБАЛ – София” ЕАД”.

Приемането и предаването на опасния отпадък се осъществява от територията на „Втора МБАЛ – София” ЕАД, находяща се на адрес гр.София , бул. „Христо Ботев” № 120.

Прогнозните количества на опасните отпадъци на Възложителя са както следва:

по

ред

Наименование на

опасен отпадък

код

прогнозни

количества

за срока на договора

Транспортиране

периодичност

1 2 3 4 5
1

Опасни болнични

отпадъци

        180101

800 кг.

годишно

4 пъти / месец

ежеседмично

2

Опасни болнични

отпадъци

180102

1 000 кг.

годишно

4 пъти / месец

ежеседмично

3

Опасни болнични

отпадъци

180103

17 000 кг.

годишно

4 пъти / месец

ежеседмично

4

Опасни болнични

отпадъци

180104

1 000 кг.

годишно

4 пъти / месец

ежеседмично

5

Опасни болнични

отпадъци

180106

600 кг.

годишно

4 пъти / месец

ежеседмично

6

Опасни болнични

отпадъци

180108

100 кг.

годишно

4 пъти / месец

ежеседмично

Участникът трябва да направи комплексно предложение за всички видове услуги/дейности.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА:

38 000 ЛВ. /ТРИДЕСЕТ И ОСЕМ ХИЛЯДИ ЛЕВА/ БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС.

Определената от Възложителя прогнозна стойност представлява максималния финансов ресурс, с който разполага за изпълнение на поръчката.

III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ – НАЙ – НИСКА ЦЕНА.

За най-ниска цена се счита най-ниската предложена обща стойност /за всички видове услуги/дейности / на ценовото предложение за срока на договора.

Общата стойност на ценовото предложение представлява сбор от предложените от участника  цени за прогнозните количества по видове опасни отпадъци по предмета на поръчката, посочени в колона № 6  от Ценовото предложение – приложение № 3 /образец/.

Забележка: Оферти с ценови предложения, с обща стойност надвишаваща общата прогнозната стойност определена от Възложителя за изпълнение на поръчката ще бъдат отстранени от участие.

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

1.Общи положения

С настоящите указания се определят правилата за подготовка на офертата и изискванията към участниците в обществената поръчка с предмет: „Приемане, транспортиране и предаване за обезврежданена опасни болнични отпадъци, по Закона за управление на отпадъците от дейността на Втора МБАЛ – София ЕАД”.

Възложителят предоставя пълен достъп до документацията по електроненпът, публикувана на интернет адрес: www.wtorambal.com , раздел „Профил на купувача”.

2. Участие в обществената поръчка

2.1. Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

2.2. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, който:

2.2.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253–260 от Наказателния кодекс, за подкуп по чл. 301–307 от Наказателния кодекс, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321 „а” от Наказателния кодекс, както и за престъпление против собствеността по чл. 194– 217 от Наказателния кодекс, за престъпление против стопанството по чл. 219–252 от Наказателния кодекс, или за престъпления по чл. 108а от Наказателния кодекс – при възлагане на обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 от ЗОП, освен ако е реабилитиран;

2.2.2. е обявен в несъстоятелност;

2.2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

2.2.4. има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.2.5. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

2.2.6. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения,

свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

2.2.7. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от

Възложителя с влязло в сила съдебно решение;

2.2.8. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от

Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд или по чл. 172 от

Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

2.2.9. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

2.2.10. Не могат да участват в обществена поръчка участници:

- при които лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

- които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ.

2.3. Изискванията на т. 2.2.1, т. 2.2.8 и т. 2.2.9. от настоящата документация /чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 4 и т.5 от ЗОП/ се отнасят за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 на от ЗОП.

2.4. Участникът трябва да заяви в офертата си дали при изпълнение на поръчката ще ползва

подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. С офертата трябва да се представят и доказателства, че подизпълнителите отговарят на изискванията на т. 2.2. от настоящите указания, съобразно вида и дела на тяхното участие.

2.5. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка на участника.

3. Оферта

3.1.Общи положения

3.1.1. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една комплексна оферта;

3.1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3.1.3.В обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение

3.1.4.Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

3.1.5. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители;

3.1.6. Подаването на офертата означава, че участникът приема изцяло всички специални и общи правила, определени в настоящата документация. Всяка клауза за обратното ще доведе до отстраняване на офертата на участника.

3.1.7. Всяка оферта се представя в запечатан непрозрачен плик.

Върху плика участникът задължително посочва следните данни:

- наименование на участника, адрес за кореспонденция и пощенски код, телефон, факс и електронен адрес;

- наименованието на обществената поръчка, за която се участва

Офертата се представя лично от участника или от негов упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срока, определен в публичаната покана.

3.1.8. Офертата подадена от представител трябва да съдържа името на лицето, от чието име действа представителя. Представителят не може да представлява повече от един участник и трябва да приложи към офертата нотариално заверено пълномощно, което го упълномощава да действа от името на участника.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването й и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

3.1.9.Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на участниците оферти,които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или оферти представени в незапечатан или скъсан плик.Тези обстоятелства се отбелязват във входящ регистър на постъпилите оферти.

3.1.10. Участниците са обвързани с офертите си за период от 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

3.1.11. Оферти се подават от участниците до 16.00 часа на 04.09.2015г. в деловодство на Втора МБАЛ – София ЕАД, бул. Христо Ботев  №120, гр.София.

3.1.12. Офертите ще бъдат отворени от назначена от Възложителя комисия по реда на чл.101г от ЗОП на 07.09.2015г. от 10.00 часа в сградата на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД, ет.4, библиотека.

3.2. Съдържание на офертата

1. Представяне на участника /по образец/ - приложение № 1 което включва:

- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. и електронен, за кореспонденция при провеждането на обществената поръчка;

- при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

- копие на документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, в случай, че участникът е регистриран по ДДС, което трябва да бъде подписано от участника, заверено с гриф ”Вярно с оригинала” и свеж печат на участника

2.Техническо предложение – приложение № 12 /по образец/;

3. Ценово предложение – приложение № 3 /по образец/;

4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация:

4.1. Списък на услугите, еднакви или сходни с  предмета на обществената поръчка /минимум три/, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите – свободен текст, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя, или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

4.2. Декларация за техническа обезпеченост – свободен текст – описание на техническото оборудване, транспортните средства и контейнери, с които разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. Всяко превозно средство на участника трябва да е маркирано съгласно нормативните изисквания.

4.3. Участникът трябва да представи документ по чл.35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците. В регистрационния документ трябва да фигурират кодовете на опасните отпадъци от дейността на „ВТОРА МБАЛ –София“ ЕАД, съгласно техническата спецификация в настоящата документация.

5. Оферта за участие – приложение № 5 /по образец/;

6. Декларация за по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП – приложение № 6 /образец/;

7. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП – приложение № 7 /образец/;

8. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – приложение № 8 /образец/;

9. Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител /в случай, че участникът предвижда участие на подизпълнител/ – приложение № 9 /образец/;

10. Списък на документите, съдържащи се в офертата – приложение № 10 /образец/.

В случай, че документите, приложени в офертата са подписани от друго лице, да се представи нотариално заверено пълномощно.

В случай, че участникът счита, че част от информацията посочена в офертата има конфиденциален характер и изисква Възложителя да не я разкрива, следва да представи декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП – приложение № 4 с описание на информацията, която счита за конфиденциална.

4. Подаване и получаване на офертите

4.1. Подготовка на офертите - офертите и цялата документация, свързана с тях се представят на български език.

4.2. Изисквания към документите – Ценовото предложение да бъде подписано и подпечатано от законния представител на лицето, което подава предложението или от упълномощено от него лице. В случай, че ценовото предложение е подписано от друго лице, то за същото трябва да бъде представено изрично нотариално заверено пълномощно, от което да е видно, че упълномощеното лице има право да подписва и подпечатва ценови предложения.

4.3. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

4.4. Запечатване и маркиране на плика:

Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за

кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и името на обществената поръчка.

4.5. Подаване и получаване на офертите

4.5.1. Офертата се подава в деловодството на “Втора МБАЛ – София” ЕАД, като върху плика се отбелязват поредния номер, дата и час на получаване и посочените данни се записват във входящ

регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.5.2. Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или плик с нарушена цялост, като тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

4.5.3. Участникът поема всички рискове по подаване на офертата, включително форсмажорни.

4.5.4. Участниците са обвързани с офертите си за период от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

4.5.5. Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за сметка на съответния участник в обществената поръчка.

4.6. Обмен на информация: Обменът на информация между възложителя и участниците ще се извършва по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, или чрез комбинация на тези средства.

5. Провеждане на обществената поръчка

5.1. Отварянето на офертите ще се проведе от 10 часа на 07.09.2015г. в сградата на „Втора МБАЛ-София” ЕАД, бул. Христо Ботев №120, гр. София, етаж 4, библиотека.

5.2. Отварянето на офертите се извършва от назначена от Възложителя комисия. Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица.

5.3. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения и предлага на един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите

предложения.

5.4. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.

5.5. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

6.Сключване на договор

6.1. Възложителят сключва писмен договор с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител. При подписване на договора участника определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 3% /три/от стойността на договора.

 Гаранцията се представя в една от следните форми:

- парична сума, внесена в касата на „Втора МБАЛ - София” ЕАД или по банков път по следната банкова сметка на Възложителя:

IBAN:

BIC:;

- оригинал на банкова гаранция – безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на

Възложителя, със срок на валидност 13 /тринадесет/ месеца от датата на сключване на договора.

6.2. Договорът не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването на договора:

6.2.1. не изпълни задължението по чл. 101е, ал.2 от ЗОП

6.2.2. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

6.3. Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

За неуредени в настоящите указания въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

 

  • Договор
  • Публикувана на Вторник, 6 Октомври 2015 10:35

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта