A+ R A-

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток, с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „Втора МБАЛ - София" ЕАД

  • Категория: Събиране на оферти с обява
  • Посещения: 1269
  • 04 Дек

Съобщение за прекратяване.pdf 21.12.2017 г.

Протокол.pdf 21.12.2017 г.

Съобщение за удължаване на срока.pdf 13.12.2017 г.

Информация за удължаване на срока - АОП.pdf 13.12.2017 г.

Информация АОП.pdf 04.12.2017 г.

Обява.pdf 04.12.2017 г.

Документация за участие.doc 04.12.2017 г.

Образец 1 - Оферта и опис.docx 04.12.2017 г.

Образец 2 - Информационен лист.doc 04.12.2017 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc 04.12.2017 г.

Образец 4 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 6 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 7 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 04.12.2017 г.

Образец 8 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 04.12.2017 г.

Образец 9 - Декларация чл. 65, ал. 3 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 10 - Декларация чл. 101, ал. 9 и 11 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 11 - Декларация чл. 101, ал. 10 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 12 - Декларация чл. 102 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 13 - Ценово предложение.docx 04.12.2017 г.

Приложение 1 - Проект на договор.docx 04.12.2017 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта