A+ R A-

Сервизно обслужване и поддръжка на медицинска апаратура ползвана от „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, с абонамент или при условията на повикване по две обособени позиции

  • Категория: Събиране на оферти с обява
  • Посещения: 1357
  • 04 Юни

Сключени договори:

АПР ООД.pdf 30.07.2018 г.

Елпак Лизинг ЕООД.pdf 30.07.2018 г.

Марвена Диагностика ЕООД.pdf 30.07.2018 г.

Медиком 2000 ООД.pdf 30.07.2018 г.

Медикъл Имейджинг Сървиз ООД.pdf 30.07.2018 г.

МТИ ООД.pdf 30.07.2018 г.

Хроно ООД.pdf 30.07.2018 г.

Протокол.pdf 04.07.2018 г.

Обява.pdf 04.06.2018 г.

Информация АОП.pdf 04.06.2018 г.

Описание на поръчката.docx 04.06.2018 г.

Образец № 1 - Оферта.docx 04.06.2018 г.

Образец  2 - Информационен лист.doc 04.06.2018 г.

Образец  3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc 04.06.2018 г.

Образец  4 - Декларация чл. 54, ал. 1,  т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  6 - Декларация чл. 64, ал. 1, т. 9 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  7 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 04.06.2018 г.

Образец  8 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  9 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  10 - Декларация по ЗЗЛД.docx 04.06.2018 г.

Образец  11.1 - Ценово предложение.docx 04.06.2018 г.

Образец  11.2 - Ценово предложение.docx 04.06.2018 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx 04.06.2018 г.

Приложение 2 - Финансов ресурс.xlsx 04.06.2018 г.

Приложение 3 - Проект на договор.docx 04.06.2018 г.

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта