A+ R A-

Сервизно обслужване и поддръжка на медицинска апаратура ползвана от „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, с абонамент или при условията на повикване по две обособени позиции

  • Категория: Събиране на оферти с обява
  • Посещения: 721
  • 01 Окт

Договор - Елпак Лизинг ЕООД.pdf 12.11.2018 г.

Договор - Елта 90М ООД.pdf 12.11.2018 г.

Договор - Емикрон ЕООД.pdf 12.11.2018 г.

Договор - Медиком 2000 ООД.pdf 12.11.2018 г.

Договор - МТИ ООД.pdf 12.11.2018 г.

Договор - Нова Медикъл ООД.pdf 12.11.2018 г.

Договор - Сапекс - БГ ООД.pdf 12.11.2018 г.

Протокол.pdf 22.10.2018 г.

Информация АОП.pdf 01.10.2018 г.

Обява.pdf 01.10.2018 г.

Описание на поръчката.pdf 01.10.2018 г.

Образец 1 - Оферта.docx 01.10.2018 г.

Образец 2 - Информационен лист.docx 01.10.2018 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx 01.10.2018 г.

Образец 4 - Декларация чл. 54 ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 01.10.2018 г.

Образец 5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx 01.10.2018 г.

Образец 6 - Декларация чл. 64, ал. 1, т. 9 ЗОП.docx 01.10.2018 г.

Образец 7 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 01.10.2018 г.

Образец 8 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 01.10.2018 г.

Образец 9 - Списък чл. 64, ал. 1, т._6 ЗОП.docx 01.10.2018 г.

Образец 10 - Декларация по ЗЗЛД.docx 01.10.2018 г.

Образец 11.1 - Ценово предложение.docx 01.10.2018 г.

Образец 11.2 - Ценово предложение.docx 01.10.2018 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx 01.10.2018 г.

Приложение 2 - Финансов_ресурс.xlsx 01.10.2018 г.

Приложение 3 - Проект на договор.docx 01.10.2018 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта