A+ R A-

Доставка на нова рентгенова тръба за компютърен томограф произведен от фирма PICKER, модел PQ 2000s, за нуждите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД

  • Категория: Събиране на оферти с обява
  • Посещения: 1265
  • 03 Окт

Договор - Медиком 2000 ООД.pdf 29.10.2018 г.

Протокол.pdf 22.10.2018 г.

Съобщение за удължаване на срока.pdf 15.10.2018 г.

Информация за удължаване на срока AOП.pdf 15.102018 г.

Информация АОП.pdf 03.10.2018 г.

Обява.pdf 03.10.2018 г.

Описание на поръчката.pdf 03.10.2018 г.

Образец1 - Оферта.docx 03.10.2018 г.

Образец 2 - Информационен лист.docx 03.10.2018 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc.docx 03.10.2018 г.

Образец 4 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 03.10.2018 г.

Образец 5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx 03.10.2018 г.

Образец 6 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 03.10.2018 г.

Образец 7 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 03.10.2018 г.

Образец 8 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП.docx 03.10.2018 г.

Образец 9 - Декларация по ЗЗЛД.docx 03.10.2018 г.

Образец 10 - Ценово предложение.docx 03.10.2018 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.docx 03.10.2018 г.

Приложение 2 - Проект на договор.docx 03.10.2018 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта