A+ R A-

Сервизно обслужване и поддръжка на медицинска апаратура, ползвана от „Втора МБАЛ - София” ЕАД, с абонамент или при условията на повикване по две обособени позиции

  • Категория: Събиране на оферти с обява
  • Посещения: 1253
  • 20 Юни

Договор - Сименс Хелткеър ЕООД.pdf 02.09.2019 г.

Договор - АПР ООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Елпак Лизинг ЕООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Емикрон ЕООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Марвена Диагностика ЕООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Медиком 2000 ООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Медикъл Имейджинг Сървиз ООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Медицинска ТехникаИнженеринг ООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Хроно ООД.pdf 16.08.2019 г.

Протокол.pdf 22.07.2019 г.

Информация АОП.pdf 20.06.2019 г.

Обява.pdf 20.06.2019 г.

Документация за участие.pdf 20.06.2019 г.

Образец № 1 - Оферта и опис.docx 20.06.2019 г.

Образец № 2 - Информационен лист.docx 20.06.2019 г.

Образец № 3 - Техническо предложение.docx 20.06.2019 г.

Образец № 4 - Декларация по ЗЗЛД.docx 20.06.2019 г.

Образец № 5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 20.06.2019 г.

Образец № 6 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx 20.06.2019 г.

Образец № 7 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 20.06.2019 г.

Образец № 8 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП.docx 20.06.2019 г.

Образец № 9 - Декларация чл. 64, ал. 1, т. 9 ЗОП.docx 20.06.2019 г.

Образец № 10 - Декларация чл. 65, ал. 3 ЗОП.docx 20.06.2019 г.

Образец № 11 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 20.06.2019 г.

Образец № 12 - Декларация чл. 102 ЗОП.docx 20.06.2019 г.

Образец № 13.1 - Ценово предложение.docx 20.06.2019 г.

Образец № 13.2 - Ценово предложение.docx 20.06.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП.docx 20.06.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.docx 20.06.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.docx 20.06.2019 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация.xlsx 20.06.2019 г.

Приложение № 2 - Финансов ресурс.xlsx 20.06.2019 г.

Приложение № 3 - Проект на договор.docx 20.06.2019 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта