A+ R A-

Отделение по Нервни болести

nevrologia m

 

Отделение по нервни болести е с дългогодишни традиции в диагностиката и лечението на неврологични заболявания. Ръководена през годините от доц. Дашин, проф. Узунов, доц. Пернов, проф. Иванова, асистент към клиниката е бил и доц. Никоевски, благодарение на които клиниката заема авторитетно място сред българската неврологична общност и в пациентските среди.

Телефони за контакт: (+359) 2 915 83 90

 

Диагностични възможности:
В отделението се работи по най-съвременните стандарти за диагностика, лечение и профилактика на заболяванията на централната и периферна нервна система, провеждат се невропсихологични консултации и двигателна рехабилитация съвместно с други звена.

Работата на отделението е организирана в „Отделение по нервни болести“ с „Легла за интензимно лечение“.

В отделението по нервни болести се оказва лечебнодиагностична помощ в планов, неотложен и спешен порядък на болни със заболявания на централната и периферната нервна система от цялата страна. Работи се по клинични пътеки на НЗОК. Извършват се електроенцефалография, електромиография, доплерова сонография на екстракраниални и мозъчни артерии.

В отделението има разкрита специализирана комисия със специалност "Нервни болести" за лечение със скъпоструващи медикаменти за някои неврологични заболявания с председател професор Красимир Генов

genov

 Проф. Д-р Красимир Генов, дм, дмн., завършва ВМИ- гр. Варна. От 1988 до 1989 г.- интернатура ВМА; 1991 – 1993 г. – клинична ординатура, ВМА; 1993 г. – специалност по неврология; 2003 г. – магистър по здравен мениджмънт; 2004 г. – защитена дисертация на тема ”Промени в когнитивните функции при болни с множествена склероза (клинико-психологично проучване”; 2005 г. – образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 03.01.19. Неврология; 2008 г. – научно звание „Доцент” по научна специалност 03.01.19. Неврология; 2008 г. – награден знак „За принос към Министерството на Отбраната” – За постигнати високи успехи във военното здравеопазване и във връзка с навършване на 50 год.; 2010 г. – публикуван в „Светила в Българската медицина” – Висша книжовна школа „Сириус 4”, В. Търново, ISBN:978-954-8582-33-9; 2012 г. – публикуван в „Бележити българи на съвременна България” – Висша книжовна школа „Сириус 4”, В. Търново, ISBN: 978-954-8582-35-3; “Who’s Who in Medicine and Healthcare” – 6 Edition, 2006-2007; “Medical Science Award of Excellence – 2011” – Multiple Sclerosis Research; Над 180 научни публикации в наши и чужди списания; 4 монографии; Участие в учебни помагала и учебници; Главен изследовател на проучвания за съвременно лечение на болни с множествена склероза;   Председател на комисия за скъпоструващо лечение при болни с множествена склероза и невропатна болка и член на Постоянен Експертен Съвет за лечение на болни с множествена склероза.; Национален консултант по неврология към МЗ; Бил е член на Академичния съвет на ВМА (до 11. 2018 г), член на етичната комисия при ВМА (05. 2017 г.), член на изпитна комисия на държавен изпит по специалност неврология, 2014 г. – награден знак „ Отлична служба към Министерството на Отбраната” – първа степен, Грамота „Лекарите на които вярваме” за 2012 г., 2014 г.,2015 г., 2016 г., 2017 г.; 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 г.  През 2015 г. – защитена дисертация на тема „Фактори, влияещи на когнитивното влошаване при болни с множествена склероза (клинико-психологично проучване)” и получава научна степен „Доктор на медицинските науки”, по научна специалност 03.01.19. Неврология. От 2016 г. – академична длъжност „Професор” по научна специалност 03.01.19 – „Неврология”.

От 2005 г. до м. ноември 2018 г. проф. д-р Красимир Розенов Генов, д.м., д.м.н. е бил началник на клиника „Нервни болести” към катедра „Нервни болести и Неврохирургия”, ВМА, София.  От  м. декември 2018 г. – работи в Отделение по Нервни болести  към Втора МБАЛ – София, ЕАД.

Грамота за „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“ – Столична лекарска Колегия.- м. 12. 2023 г. 

Д-р Надка Самарджиева - Началник Неврологично отделение

Завършва МУ- София. От   1992 г.   работи като специализант, ординатор, ст. ординатор, и от 2013 г. Началник неврологично отделение на Втора МБАЛ, София.

Специалност по Неврология от 1996.

Има сертификат за ВСД по ЕМГ от 1996 г.

Завършен курс по „Здравен мениджмънт“ през 2016 г.

Награда през 2023 г . „Принос за развитие и утвърждаване на авторитета на лекарското съсловия“ – Столична Колегия на БЛС.

Участва в национални и международни прояви в областта на Неврологията.

 

• Специализирана комисия за лечение на невропатна болка

• Специализирана комисия за лечение на пациенти с множествена склероза

Основни проблеми, които решава:
Провеждане диагностика и лечение на неврологични заболявания на пациентите, хоспитализирани в отделението и в останалите отделения  на Втора МБАЛ - София.

Медицински специалисти, които работят в клиниката:
Екип:

Началник на отделение: д-р Надка Самарджиева,

Анелия Григорова (ст.мед.сестра)

Телефони за контакт:

Началник отделение: (+359) 2 9158 533; Старши ординатор: (+359) 2 9158 352

Лекари: (+359) 2 9158 566

Работно време: денонощно

Местоположение: четвърти етаж на стационарен блок

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта