A+ R A-

eu soc logo op pe hr logoпроект "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица във II МБАЛ - София ЕАД и партньора IV МБАЛ - София ЕАД"

На 27.02.2018г. ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД стартира проект "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица във II МБАЛ - София ЕАД и партньора IV МБАЛ - София ЕАД", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на 444 заети лица в II МБАЛ - София и IV МБАЛ - София ЕАД, чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Основните дейности по проекта са:

Предоставяне на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация на 83 заети лица в II МБАЛ - София ЕАД и IV МБАЛ - София ЕАД.

Предоставяне на обучение за придобиване на ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" и 4 „Дигитална компетентност“ на 361 заети лица в II МБАЛ - София ЕАД и IV МБАЛ - София ЕАД.

Очакваните резултати по проекта са:

Предоставено професионално обучение на 83 заети лица в II МБАЛ - София ЕАД и IV МБАЛ - София ЕАД и придобита II СПК по професия 723020 Болногледач, специалност 7230201 Здравни грижи;

Предоставено обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" по английски език на 346 заети лица в II МБАЛ - София ЕАД и IV МБАЛ - София ЕАД;

Предоставено обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на 15 заети лица в IV МБАЛ - София ЕАД.

Обща стойност на проекта: 380 105 лв., от които 323 089,25 лв. европейско и 57 015,75 лв. национално съфинансиране.

 

 


 

Проект № BG05M9OP001-1.021-0402-C01 "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица във II МБАЛ - София ЕАД и партньора IV МБАЛ - София ЕАД", се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта