A+ R A-

Проф. Д-р Красимир Генов

prof genovПроф. Д-р Красимир Генов, дм, дмн., завършва ВМИ- гр. Варна. От 1988 до 1989 г.- интернатура ВМА; 1991 – 1993 г. – клинична ординатура, ВМА; 1993 г. – специалност по неврология; 2003 г. – магистър по здравен мениджмънт; 2004 г. – защитена дисертация на тема ”Промени в когнитивните функции при болни с множествена склероза (клинико-психологично проучване”; 2005 г. – образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 03.01.19. Неврология; 2008 г. – научно звание „Доцент” по научна специалност 03.01.19. Неврология; 2008 г. – награден знак „За принос към Министерството на Отбраната” – За постигнати високи успехи във военното здравеопазване и във връзка с навършване на 50 год.; 2010 г. – публикуван в „Светила в Българската медицина” – Висша книжовна школа „Сириус 4”, В. Търново, ISBN:978-954-8582-33-9; 2012 г. – публикуван в „Бележити българи на съвременна България” – Висша книжовна школа „Сириус 4”, В. Търново, ISBN: 978-954-8582-35-3; “Who’s Who in Medicine and Healthcare” – 6 Edition, 2006-2007; “Medical Science Award of Excellence – 2011” – Multiple Sclerosis Research; Над 180 научни публикации в наши и чужди списания; 4 монографии; Участие в учебни помагала и учебници; Главен изследовател на проучвания за съвременно лечение на болни с множествена склероза; Председател на комисия за скъпоструващо лечение при болни с множествена склероза и невропатна болка; Национален консултант по неврология към МЗ; Бил е член на Академичния съвет на ВМА (до 11. 2018 г), член на етичната комисия при ВМА (05. 2017 г.), член на изпитна комисия на държавен изпит по специалност неврология, 2014 г. – награден знак „ Отлична служба към Министерството на Отбраната” – първа степен, Грамота „Лекарите на които вярваме” за 2012 г., 2014 г.,2015 г., 2016 г., 2017 г.; през 2015 г. – защитена дисертация на тема „Фактори, влияещи на когнитивното влошаване при болни с множествена склероза (клинико-психологично проучване)” и получава научна степен „Доктор на медицинските науки”, по научна специалност 03.01.19. Неврология. От 2016 г. – академична длъжност „Професор” по научна специалност 03.01.19 – „Неврология”.
От 2005 г. до м. ноември 2018 г. проф. д-р Красимир Розенов Генов, д.м., д.м.н. е бил началник на клиника „Нервни болести” към катедра „Нервни болести и Неврохирургия”, ВМА, София. От м. декември 2018 г. – началник на клиника „Нервни болести“ към Втора МБАЛ – София, ЕАД.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта